build-minilzo.sh

build-minilzo.sh
#!/bin/bash
set -x
. $(dirname $0)/config
 
cd $SOURCES
wget -c http://www.oberhumer.com/opensource/lzo/download/minilzo-2.03.tar.gz
 
cd $BUILD
 
rm -rf minilzo.203
tar -xf $SOURCES/minilzo-2.03.tar.gz
cd minilzo.203
 
#Kompilacja biblioteki współdzielonej
$CROSS_COMPILE-gcc \
    -c minilzo.c \
    -fpic
 
$CROSS_COMPILE-gcc \
    -shared \
    -Wl,-soname,liblzo2.so.2 \
    -o liblzo2.so.2.0.0 \
    minilzo.o \
    -lc
 
ln -s liblzo2.so.2.0.0 liblzo2.so.2
ln -s liblzo2.so.2 liblzo2.so
 
#Instalacja biblioteki
cp -a liblzo2.so* $STAGING/usr/lib
 
#Instalacja plików nagłówkowych
mkdir $STAGING/usr/include/lzo
cp -a lzoconf.h lzodefs.h $STAGING/usr/include/lzo
cp -a minilzo.h $STAGING/usr/include/lzo/lzo1x.h
ostatnio zmienione: 2011/08/19 13:50