Spis treści

13 - Lista

list.c

list.c
/* Przykład użycia generycznych funcji dostępnych w jądrze do stworzenia listy
  Dwie listy są tworzone przy ładowaniu modułu, trawersowane i usuwane przy jego
  wyładowywaniu */
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/module.h>
 
/* Funkcje do obsługi list, proszę zwrócić uwagę, że nie ma odpowiadającego pliku
  *.c. Wszystkie operacje są makrami lub funkcjami inline. */
#include <linux/list.h>
 
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("Marcin Bis");
MODULE_DESCRIPTION("List example");
 
/* Struktura zawierająca dane (val) */
struct my_data_struct {
 int val;
 struct list_head full_list;
 struct list_head odd_list;
};
 
/* Inicjujemy dwie listy */
LIST_HEAD(my_full_list);
LIST_HEAD(my_odd_list);
 
static int __init mod_list_init(void)
{
 int i;
 struct my_data_struct *obj;
 
 for (i = 1; i < 101; i++) {
  obj = (struct my_data_struct *)
      kmalloc(sizeof(struct my_data_struct), GFP_KERNEL);
  obj->val = i;
  /* Wszystkie elementy do listy my_full_list */
  list_add(&obj->full_list, &my_full_list);
  /* Elementy z wartościami nieparzystymu do listy my_odd_list */
  if (obj->val & 0x1) {
   list_add(&obj->odd_list, &my_odd_list);
  }
 }
 return 0;
}
module_init(mod_list_init);
 
static void __exit mod_list_exit(void)
{
 struct my_data_struct *my_obj;
 struct list_head *item, *tmp_pos;
 
 printk("Full list\n");
 list_for_each(item, &my_full_list) {
  my_obj = list_entry(item, struct my_data_struct, full_list);
  printk(KERN_INFO "%d\n", my_obj->val);
 }
 
 printk("Odd list\n");
 list_for_each_entry(my_obj, &my_odd_list, odd_list) {
  printk(KERN_INFO "%d\n", my_obj->val);
 }
 
 printk("Freeing list\n");
 list_for_each_safe(item, tmp_pos, &my_full_list) {
  struct my_data_struct *tmp;
  tmp = list_entry(item, struct my_data_struct, full_list);
  list_del(item);
  kfree(tmp);
 }
 return;
}
module_exit(mod_list_exit);

Makefile

Makefile
obj-m += list.o
 
all:
	make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build \
		SUBDIRS=$(shell pwd) modules
 
clean:
	make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build \
		SUBDIRS=$(shell pwd) clean
ostatnio zmienione: 2011/06/16 16:06