Analiza pokrycia kodu i profilowanie aplikacji

Wykorzystanie kodu - gcov

Jest to program, który pozwala analizować pokrycie kodu. Jest to szczególnie istotne podczas testowania aplikacji a także analizy wydajności. Narzędzie pozwala stwierdzić, czy wszystkie warianty wykonania kodu zostały uruchomione podczas testów a także znajduje linie, które wykonują się szczególnie często i mogą wymagać optymalizacji.

Aby korzystać z gcov, należy skompilować analizowany program z opcjami: -fprofile-arcs i -ftest-coverage. W plikach wykonywalnych umieszczane są dodatkowe informacje. Dodatkowo tworzone są pliki wymagane przez program. Uruchomienie skompilowanego programu powoduje zapisanie informacji diagnostycznych. Dla każdego pliku źródłowego, skompilowanego z opcją -fprofile-arcs, otrzymujemy plik .gcda.

Uruchomienie gcov <nazwa pliku źródłowego>, tworzy opis kodu źródłowego, zawierający informację o ilości wywołań każdej linii.

Przykładowy program realizujący obliczanie pierwiastka kwadratowego z liczby całkowitej:

sqrt.c
#include <stdio.h>
 
short mysqrt(long num) {
  long op = num;
  long res = 0;
  long one = 1L << 30;
 
  /* "one" ustawiany na największą potęgę 4 nie większą niż argument */
  while (one > op)
    one >>= 2;
 
  while (one != 0) {
    if (op >= res + one) {
      op -= res + one;
      res = (res >> 1) + one;
    }
    else
     res >>= 1;
    one >>= 2;
  }
  return res;
}
 
int main() {
 printf("%ld\n",mysqrt(65536));
 return 0;
}

I jego analiza:

$ gcc -fprofile-arcs -ftest-coverage -o sqrt sqrt.c
$ ./sqrt
$ gcov sqrt.c 
File 'sqrt.c'
Lines executed:100.00% of 16
sqrt.c:creating 'sqrt.c.gcov'

Nowo-utworzony plik *.gcov, zawiera wyjście programu - analizę pokrycia:

    -:  0:Source:sqrt.c
    -:  0:Graph:sqrt.gcno
    -:  0:Data:sqrt.gcda
    -:  0:Runs:1
    -:  0:Programs:1
    -:  1:#include <stdio.h>
    -:  2:
    1:  3:short mysqrt(long num) {
    1:  4:  long op = num;
    1:  5:  long res = 0;
    1:  6:  long one = 1L << 30;
    -:  7:
    -:  8:  // "one" ustawiany na największą potęgę 4 nie większą niż argument
    9:  9:  while (one > op)
    7:  10:    one >>= 2;
    -:  11:
    11:  12:  while (one != 0) {
    9:  13:    if (op >= res + one) {
    1:  14:      op -= res + one;
    1:  15:      res = (res >> 1) + one;
    -:  16:    }
    -:  17:    else
    8:  18:     res >>= 1;
    9:  19:    one >>= 2;
    -:  20:  }
    1:  21:  return res;
    -:  22:}
    -:  23:
    1:  24:int main() {
    1:  25: printf("%ld\n",mysqrt(65536));
    1:  26: return 0;
    -:  27:}

Dla każdej linii kodu, wypisana została ilość jej wykonań.

Profilowanie wykonania kodu - gprof

Użycie programu polega na skompilowaniu kodu z opcją -pg - musi zostać dodana zarówno przy kompilacji, jak i podczas konsolidacji:

gcc -o sqrt -pg sqrt.c
./sqrt

Po uruchomieniu skompilowanego w ten sposób programu, tworzony jest plik:

gmon.out

Zawiera on dane pozyskane w trakcie działania programu, które mogą być wyświetlane (i odpowiednio sformatowane) przy pomocy narzędzia gprof.

Prosta analiza

Pokazuje ile czasu program spędza wywołując którą funkcję:

$ gprof -p sqrt
Flat profile:

Each sample counts as 0.01 seconds.
 no time accumulated

 %  cumulative  self       self   total      
 time  seconds  seconds  calls Ts/call Ts/call name  
 0.00   0.00   0.00    1   0.00   0.00 mysqrt

Drzewo wywołań

$ gprof -q sqrt
		   Call graph (explanation follows)


granularity: each sample hit covers 2 byte(s) no time propagated

index % time  self children  called   name
        0.00  0.00    1/1      main [6]
[1]   0.0  0.00  0.00    1     mysqrt [1]
-----------------------------------------------

Kod źródłowy wraz z komentarzem dotyczącym profilowania

Ta opcja wymaga skompilowania programu z dodatkowymi symbolami debuggera (-g). Uruchomienie następuje po wydaniu polecenia:

$ gprof -A sqrt

Funkcje zostają oznakowane ilością uruchomień:

      1 -> short mysqrt(long num) {
...
    ##### -> int main() {

Na końcu wyświetlane jest podsumowanie:

Top 10 Lines:

   Line   Count

    3     1

Execution Summary:

    2  Executable lines in this file
    2  Lines executed
  100.00  Percent of the file executed

    1  Total number of line executions
   0.50  Average executions per line

Inne

Pozostałe opcje formatowania danych profilowania, opisane są w podręczniku systemowym: \texttt{man gprof}.

ostatnio zmienione: 2011/07/17 21:12